WIZYTACJA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA

(Agenda Iiturgiczna, s. 87-91)

Wizytację duszpasterską (kolędę) należy starannie przygotować, zwracając uwagę wiernych na:
– cel kolędy: błogosławieństwo i odwiedziny duszpasterskie,
– przebieg: wspólna modlitwa, błogosławieństwo, wyznanie wiary przez ucałowanie krzyża i modlitwę, rozmowa na tematy religijne,
– duchowe przygotowanie rodziny: Komunia św., żywy udział w modlitwie,
– zewnętrzne przygotowanie domu: stół nakryty białym obrusem, krzyż, dwie zapalone świece, woda święcona, kropidło, Pismo Święte.

Kolęda ma następujący przebieg:
1. Śpiewanie kolędy: Po wejściu do mieszkania, ministranci wraz z domownikami śpiewają kolędę, po czym jeden z nich kreśli napis na drzwiach: 
K + M +B 2023 r. (rok bieżący),
2. Pozdrowienie kapłana: Kapłan wchodząc (po skończonej kolędzie), pozdrawia obecnych:
K: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
W: Na wieki wieków. Amen. 
albo:
K: Pokój temu domowi i wszystkim jego mieszkańcom.
W: I z duchem twoim. 
albo:
K: Pokój Pański niech będzie z wami.
W: I z duchem twoim.
3. Modlitwa kapłana i (błogosławieństwo):
K: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W: A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie.
Módlmy się wspólnie o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny (wszystkich tu mieszkających) słowami Modlitwy Pańskiej:
W: Ojcze nasz … 
Następnie kapłan odmawia jedną z niżej podanych modlitw: 
4. Wezwania modlitewne (do wyboru):
5. Błogosławieństwo końcowe 
6. Pokropienie mieszkańców i domu wodą święconą.
7. Wyznanie wiary przez pocałowanie krzyża. Po pokropieniu wodą święconą, kapłan bierze ze stołu krzyż i daje wszystkim domownikom do ucałowania.
8. Rozmowa duszpasterska: 
Stosownie do potrzeby duszpasterskiej kapłan nawiązuje rozmowę o sprawach religijnych i religijno wychowawczych. Stara się nawiązać do intencji modlitw, W rozmowie z rodzicami uwzględnia obecność dzieci, mówi o ich postępach w nauczaniu religii, o służbie ministranckiej, itp. 
9. Życzenia noworoczne i pożegnanie się z domownikami.